Zápis výroční členské schůze OA PSK Olymp Praha, z.s.

posted in: Novinky | 0

Zápis

výroční členské schůze oddílu atletiky Policejního sportovního klubu, z.s., konané 9. 1 2020 se stanoveným začátkem v 18.00 v prostorách zasedací místnosti roty Olymp CS MV, Za Císařským mlýnem 1063, Praha 7, 170 00

1. Členskou schůzi (dále jen „ČS“) zahájil člen výboru oddílu Michal Krčmář, který přivítal účastníky ČS. Následně navrhl do funkce řídícího ČS Mgr. Matěje Harantu. ČS jednohlasně tento návrh schválila. Po té Matěj Haranta převzal řízení schůze.

2. Na návrh řídícího ČS byli zvoleni tito funkcionáři ČS:

Zapisovatel Michalů Krčmář, ověřovatel zápisu Veronika Vojtíková a pracovní komise v tomto složení:

Mandátová komise: předseda Martin Smetana

Volební komise: předseda Zuzana Dvořáková

Návrhová komise: předseda Jana Pavlíková

Všichni funkcionáři a členové komisí byli zvoleni jednohlasně.

Předseda mandátové komise konstatoval, že pro volby je prezentováno 17 osob. Pro schválení je nutná nadpoloviční většina prezentovaných.

Program ČS byl schválen podle předloženého návrhu viditelnou většinou.

3. Jindřich Linhart předal ocenění nejlepším atletům oddílu v roce 2019, kterými se stali: mladší žák Petr Zlesák, mladší žákyně Emma Preislerová, starší žák Richard Rozkydálek, starší žákyně Viktorie Ondrová, dorostenec Jaroslav Sedláček, dorostenka Barbora Šplechtnová, junior Filip Bartoněk, juniorka Šárka Hájková, Viktor Šinágl v kategorii mužů do 22 let, Nikola Bendová v kategorii žen do 22 let, Jan Jirka v kategorii mužů, Kristiina Mäki v kategorii žen a v kategorii veteránů Miroslav Fliegl.

4. Z pověření výboru přednesl Michal Krčmář zprávu o činnosti oddílu v roce 2019 a zprávu o činnosti výboru oddílu v období od 19. 9. 2019. Ve své zprávě se podrobně věnoval důvodům a způsobu úpravy členských příspěvků kategorie žactva, předkládané výborem ke schválení členskou schůzí. Tato zpráva jakož i schůzi předložený přehled úspěšnosti závodníků a družstev atletického oddílu jsou uvedeny v příloze tohoto zápisu.

Hospodář oddílu Jindřich Linhart přednesl komentář k výsledkům hospodaření roku 2019. Komentář i předložený materiál „Realizace schváleného rozpočtu za rok 2019 – souhrn“ jsou uvedeny v příloze tohoto zápisu.

5. Diskuse

V diskusi vystoupili Pavel Kudrna, Matěj Haranta, Michal Krčmář, Jana Pavlíková, Jindřich Linhart, Veronika Vojtíková, Viktor Šinágl a Mirek Fliegl, kteří se vesměs věnovali problematice hospodaření oddílu, rizikům změn v grantové politice státu a charakteristice hospodaření spolků.

6. Usnesení členské schůze

Předseda mandátové komise Martin Smetana konstatoval, že aktuálně je přítomno 12 členů oddílu.

Předsedkyně návrhové komise Jana Pavlíková přečetla návrh usnesení členské schůze, které po doplnění bylo přijato takto:

 1. Členská schůze schvaluje
  1. Zprávu o činnosti oddílu atletiky v roce 2019
  2. Zprávu o hospodaření oddílu atletiky v roce 2019
  3. Zprávu o činnosti výboru oddílu atletiky za období od 20. 9. 2019 do 31. 12. 2019
  4. Rozhodnutí výboru oddílu o změně výše členských příspěvků žactva
 2. Členská schůze se usnesla, že příští výroční schůze oddílu atletiky se bude konat ve čtvrtek 7. ledna 2021
 3. Členská schůze ukládá výboru oddílu pořádat schůze výboru:
  1. podle aktuální potřeby, minimálně však jednou měsíčně s výjimkou měsíců červenec a srpen,
  2. o svolání schůze výboru informovat na webových stránkách oddílu minimálně 7 dní před jejím konáním,
  3. schůze výboru konat v denní době, která umožňuje účast všech členů výboru,
  4. zveřejňovat na webových stránkách oddílu po každé schůzi zápis z jejího průběhu.

V Praze dne 9. ledna 2020

Přílohy:

 1. Prezenční listina – členská schůze atletického oddílu PSK Olymp Praha, z.s.
 2. Zpráva o činnosti oddílu atletiky v roce 2019 a činnosti výboru oddílu v období od 20. 9. do 31. 12. 2019
 3. Medailová bilance…
 4. Komentář k výsledkům hospodaření roku 2019 – PSK Olymp Praha
 5. Realizace schváleného rozpočtu za rok 2019 – souhrn