Zápis z členské schůze oddílu 21. 10. 2021

posted in: Novinky | 0

Zápis

výroční členské schůze oddílu atletiky Policejního sportovního klubu, z.s., konané 21. 10. 2021 se stanoveným začátkem v 18:00 v prostorách Haly Otakara Jandery Olymp CS MV, Za Císařským mlýnem 1063, Praha 7, 170 00

1. Členskou schůzi (dále jen „ČS“) zahájil předseda oddílu Miroslav Zahořák, který přivítal účastníky ČS. Následně navrhl do funkce řídícího ČS Mgr. Matěje Harantu. ČS jednohlasně tento návrh schválila. Po té Matěj Haranta převzal řízení schůze.

2. Na návrh řídícího ČS byli zvoleni tito funkcionáři ČS:

Zapisovatel Michal Krčmář, ověřovatel zápisu Milan Mikunda a pracovní komise v tomto složení:

Mandátová komise: předseda Dana Sečkářová

Návrhová komise: předseda Hana Ptáčníková

Na návrh řídícího ČS se hlasovalo o všech funkcionářích společně. Návrh byl přijat optickou většinou.

Předseda mandátové komise konstatoval, že pro volby je prezentováno 12 osob. Pro schválení je nutná nadpoloviční většina prezentovaných.

Program ČS byl schválen podle předloženého návrhu viditelnou většinou.

3. Miroslav Zahořák vyhlásil nejlepší atlety oddílu podle jednotlivých kategorií. Za rok 2020 se jimi stali: mladší žák Marek Váňa, mladší žákyně Emma Preislerová, starší žák Petr Labuť, starší žákyně Viktorie Ondrová, dorostenec Sebastian Bolardt, dorostenka Ester Bendová, junior Jiří Pechar, juniorka Barbora Šplechtnová, muž Radek Juška, žena Nikola Bendová. Za rok 2021 byli vyhlášeni: mladší žák Sean Klégr, mladší žákyně Anna Marie Lněničková, starší žák Petr Zlesák, starší žákyně Magdaléna Toman, dorostenec Petr Labuť, dorostenky Klára Klonová a Viktorie Ondrová, junior Kryštof Neděla, juniorka Barbora Šplechtnová, muž Jan Jirka a žena Kristiina Mäki.

Michal Krčmář vyhlásil držitele titulu Talent Sportovního střediska za rok 2021. Stali se jimi Petr Zlesák, Martin Ovčiak, Sean Klégr, Magdaléna Toman, Hana Mikulášová a Anna Marie Lněničková.

Přítomným vyhlášeným atletům předal ocenění předseda oddílu Miroslav Zahořák.

4. Předseda oddílu zhodnotil období od minulé členské schůze z hlediska oddílu jako celku a podrobněji se věnoval výsledkům oddílových atletů v kategoriích dospělých. Připomněl problémy sportování v době tvrdých protiepidemiologických opatření a specifické dopady na tréninkové podmínky oddílových atletů Olympu. V této souvislosti poděkoval oddílovým trenérům za jejich aktivní přístup při zajišťování tréninků v těchto obtížných podmínkách. Navzdory zmíněným problémům dosáhli atleti našeho oddílu výrazných úspěchů při reprezentaci republiky na vrcholných světových a evropských soutěžích. Z hlediska domácích soutěží hodnotil jako úspěch, že obě A-družstva dospělých se udržela v extralize, byť termíny jejích kol byly z našeho pohledu velmi nešťastně zvoleny. Vystoupení B-družstev dospělých bylo příjemným překvapením, když obě družstva bojovala o postup do vyšších soutěží.

Hospodář oddílu Jindřich Linhart přednesl komentář k materiálu Realizace schváleného rozpočtu za rok 2021, který předložil účastníků ČS. Materiál zahrnoval příjmy a výdaje oddílu za rok 2020 a část roku 2021 k datu 18. 10. 2021. (Materiál je uveden v příloze tohoto zápisu.) Ve svém komentáři se věnoval struktuře příjmů a výdajů v obou sledovaných obdobích, dopadu protiepidemiologických opatření (výpadek příjmů ze startovného v roce 2021 jako důsledku zrušení halové sezóny v uvedeném roce apod.), grantové politice a úrovni výběru členských příspěvků. Zmínil též očekávané náklady do konce roku 2021 a jejich dopad do výsledku hospodaření v tomto roce.

Michal Krčmář se věnoval činnosti oddílu v oblasti dětí a mládeže v období od 1. 1. 2020. Věnoval se úspěchům družstev i jednotlivců v obou sledovaných letech. Upozornil na značné kolísání mezi oběma roky, které je spojeno s přechodem výrazných závodníků mezi kategoriemi. Zdůraznil, že nám chybí dostatečný počet závodníků střední výkonnosti, který by stabilizoval výkonnost družstev. To je spojeno s dlouhodobým problém mládeže Olympu, kterým je nízký počet aktivních, tj. závodících, dětí. Tento nepříznivý trend se v roce 2021 rozšířil i do kategorie dorostu.

5. Diskuse

Dana Sečkářová doplnila příspěvek k činnosti oddílu v oblasti dětí a mládeže o informaci o úspěších mládežnických družstev, ve kterých hostovali členové Olympu.

Milan Mikunda se pozastavil nad nízkou úrovní členských příspěvků. Doporučil jejich navýšení. Informoval o velikosti přípravek v jiných klubech, jako příklad uvedl Škodu Plzeň, jejíž atletický oddíl registruje 1 000 dětí v přípravce.

Milan Mikuláš navázal na předchozí příspěvek, když hovořil o atletické přípravce jako významném finančním zdroji oddílové ekonomiky. Dle jeho názoru není přípravka náročná na trenérské vedení a při dostatečném počtu dětí a výši jejich příspěvků lze získat zdroje, které lze použít na nákup závodníků pro posílení extraligových družstev.

Matěj Haranta se v souvislosti s personálními změnami v centru sportu dotázal na předpokládané dopady na tréninkové možnosti oddílu (covid apod.).

Miroslav Zahořák upozornil na kapacitní omezení pro rozvoj přípravky. Z pohledu výboru oddílu je limitní počet 150 dětí v přípravce (120 přípravka 1, 30 přípravka 2). Dále zdůraznil, že základní strategií oddílu je vychovávat vlastní atlety a vést je od nejnižších kategorií až po extraligová družstva. Také on považuje členské příspěvky za nepřiměřeně nízké. V odpověď Matěji Harantovi uvedl, že nový ředitel centra se teprve seznamuje s činností centra a že předpokládá v blízké době společné jednání ředitel, klub, oddíl. V případě potřeby toto jednání bude iniciovat.

Mirek Fliegl doporučil řešit rozpor mezi snahou navýšit počty dětí v přípravce a kapacitou atletických zařízení v areálu Olympu pronájmem i jiných prostor v Praze. Jako příklad uvedl sídliště Barrandov.

Jan Pleschinger oponoval, že přípravka Olympu má lokální charakter, že přípravkové děti jsou z blízkého okolí a rodiče je nebudou vozit po Praze. Nepovažuje za vhodné hledat tréninkové možnosti kdekoliv mimo Olymp. Zdůraznil též nutnost kvalitního trenérského zabezpečení již od nejmladších skupin přípravky. Také on považuje za vhodné zvýšit členské příspěvky pro přípravku.

Michal Krčmář nepovažuje za relevantní důvod pro zvýšení členských příspěvků jejich výši v jiných oddílech. Zdůraznil rozdíl mezi komerčními firmami a neziskovým spolkem. Specifické podmínky oddílu, které nemusejí mít dlouhé trvání, nám umožňují nízké členské příspěvky, a to je náš úspěch. Pokud budeme mít projekt, který bude vyžadovat vyšší zdroje, než jsou stávající, pak je vhodné zvýšit příjmy, pravděpodobně navýšením příspěvků. Prostor nám dává jejich úroveň v ostatních pražských oddílech. Upozornil na usnesení dřívější členské schůze, které stanovuje fixní vazby mezi jednotlivými kategoriemi příspěvků (přípravka, žactvo, ostatní aktivní atleti, funkcionáři oddílu, neaktivní členové).

Předseda oddílu Miroslav Zahořák uzavřel diskusi s tím, že problému výše členských příspěvků by se podrobně měla věnovat příští členská schůze, která se bude konat v lednu roku 2022.

6. Usnesení členské schůze

Předsedkyně mandátové komise Dana Sečkářová konstatovala, že aktuálně je přítomno 9 členů oddílu.

Předsedkyně návrhové komise Hana Ptáčníková přečetla návrh usnesení členské schůze, které je přijalo takto:

  1. Členská schůze schvaluje Zprávu o činnosti oddílu atletiky v roce 2021 a v uplynulé části roku 2021
  2. Členská schůze bere na vědomí Zprávu o činnosti oddílu atletiky v roce 2021 a v uplynulé části roku 2021 v oblasti dětí a mládeže

V Praze dne 21. října 2021

Přílohy:

  1. 211021_Prezenční listina členské schůze.
  2. 211021_Realizace schváleného rozpočtu za rok 20211