Zápis z jednání VO 10. 10. 2019

posted in: Výbor informuje | 0

Zápis z jednání výboru oddílu atletiky PSK Olymp Praha, z.s.

Dne: 10. 10. 2019

Účastníci:

Členové výboru:

Miroslav Zahořák, Jindřich Linhart, Lenka Masná, Martin Smetana, Michal Krčmář

Hosté: nikdo

Program:

  1. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
  2. Zhodnocení dráhové sezóny 2019
  3. Příprava žádostí o granty
  4. Halová sezóna 2019/2020
  5. Různé

Průběh jednání:

1.      Volba zapisovatele o ověřovatele zápisu

Zvoleni Michal Krčmář (zapisovatel) a Martin Smetana (ověřovatel)

2.      Zhodnocení dráhové sezóny 2019

Míra Zahořák zhodnotil úspěšnost oddílových závodníků v mistrovských soutěžích dospělých, juniorů a dorostu.

Michal Krčmář se věnoval výsledkům žactva a družstev mládeže. Vyzdvihl výkonnost družstva juniorů, naopak za problematické považuje vystoupení B-družstva staršího žactva.

Výbor vzal obě zprávy na vědomí.

3.      Příprava žádostí o granty

Jindřich Linhart: Žádost o grant PAS (termín odevzdání 10. 10. 2019) zpracována a předána. Žádost o grant Můj klub – termín odevzdání 18. 11. 2019. Žádost se zpracovává. Problémem grantu je nízký podíl závodících členů, což se promítá do nároku na výši poskytovaných finančních prostředků.

4.       Halová sezóna 2019/2020

Výbor po dopracování schválil návrh termínové listiny s tím, že

  • oddíl nebude pořádat MČR veteránů,
  • startovné pro veřejné závody všech kategorií se stanovuje na 80 Kč za přihlášenou disciplínu
  • do termínové listiny doplnil oddílové závody žactva na 60 m (11. 3. 2020) a na 150 m (18. 3. 2020)

Termínová listina OA PSK Olymp Praha na halovou sezónu 2019/2020 je uvedena v příloze a bude samostatně publikována na webových stránkách oddílu.

Výbor upozorňuje na problém personálního obsazení závodní kanceláře při pořádání především veřejných závodů. Problém řeší pánové Linhart a Smetana.

V oblasti provozu atletické haly, výbor rozhodl takto:

  • žactvo bude k hlavní části tréninku používat atletickou halu, úvodní část tréninku absolvuje v ostatních prostorách (stadion, nafukovací hala, tunel),
  • přípravka I může využívat halu ve čtvrtek, nemá tam však exkluzivitu, tzn. umožní případný trénink i jiným skupinám

5.      Plán práce VO

Výbor schválil plán své práce pro období do příští členské schůze (leden 2020) s tím, že plán bude dle potřeb aktualizován:

21. 11. 2019 1.       průběžné plnění rozpočtu oddílu na rok 2019

2.       informace o žádostech o granty

3.       aktuální stav přípravy halové sezóny

4.       schválení materiálu Hodnocení činnosti SpS

12. 12. 2019 1.       příprava rozpočtu oddílu na rok 2020

2.       příprava členské schůze

3.       koncepce práce s mládeží

7. 1. 2020 1.       příprava schůze

2.       plnění rozpočtu 2019 a rozpočet na rok 2020

3.       výhled činnosti oddílu pro rok 2020

5.      Ostatní

a.       revitalizace webu oddílu

V souladu s požadavky členské schůze oddílu ze dne 19. 9. 2019 výbor oddílu projednal personální zajištění obsluhy webových stránek oddílu. Administrátorem stránek zůstává Tomáš Linhart. O obsahovou náplň stránek se ve funkcích redaktorů postarají Martin Smetana a Michal Krčmář. Martin Smetana si ve spolupráci s Tomášem Linhartem zajistí odpovídající přístupová práva ke stránkám.

b.       zájem o trénování

Míra Zahořák informoval, že projevil zájem o funkci trenéra vrhů v našem oddílu pan Jan Bartůněk. Výbor konstatuje, že aktuálně není potřeba doplňovat počty vrhačských trenérů.

c.        kladivářský trénink

Trenér Jiří Kryštof ml. požádal o možnost pravidelně trénovat na vrhačské louce se svou svěřenkyní Natálií Kryštofovou (2005). Výbor oddílu souhlasí pod podmínkou, že po každém tréninku bude řádně upravena dopadová plocha.

 

 

……………………………………………   …………………………………………….
Michal Krčmář   Martin Smetana
zapisovatel   ověřovatel