Zápis z jednání VO 21. 11. 2019

posted in: Výbor informuje | 0

Zápis z jednání výboru oddílu atletiky PSK Olymp Praha, z.s.

Dne: 21. 11. 2019

Účastníci:

Členové výboru:

Miroslav Zahořák, Jindřich Linhart, Lenka Masná, Martin Smetana, Michal Krčmář

Hosté: 0

Program:

 1. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
 2. Průběžné plnění rozpočtu roku 2019
 3. Informace o žádostech o granty
 4. Aktuální stav přípravy halové sezóny
 5. Informace o výsledcích oponentury SpS
 6. Příprava členské schůze
 7. Různé

Průběh jednání:

Jednání výboru řídil Miroslav Zahořák.

1. Volba zapisovatele o ověřovatele zápisu

Zvoleni Michal Krčmář (zapisovatel) a Martin Smetana (ověřovatel)

2. Průběžné plnění rozpočtu

Jindřich Linhart seznámil účastníky jednání se základními údaji o plnění rozpočtu oddílu k datu 15. 11. 2019 s doplněním dalších očekávaných příjmů a nákladů. Příjmy běžného roku tak převyšují výdaje stejného období o 294 tis. Kč.

3. Informace o žádostech o granty

Jindřich Linhart informoval o stavu žádostí o jednotlivé granty s platností v roce 2020:

Grant PAS

období grantu 1. 7. 2020 až 30. 6. 2021

Žádost o grant podána 10. 10. 2019

Grant Můj klub

období grantu 1. 1. 2020 až 31. 12. 2020

Žádost o grant za celý klub podána v termínu (termín 18. 11. 2019)

Výpočet nároku na grant podle sportující mládeže (1997 až 2014) – 378 sportovců

z toho závodí (6 závodů za rok 2019) – 103 sportovců (tj. nedozávodilo 275)

Vypočtený nárok 596 200 Kč.

Michal Krčmář informoval o struktuře závodících a nezávodících mládežnických atletů a jejím vlivu na příjem oddílu z grantu.

Koeficienty pro kategorie:

Kategorie

Věk Nezávodí Závodí
Od Do
2019 2015 500 Kč X
2014 2010 1000 Kč 2000 Kč
2009 2004 1000 Kč 3000 Kč
2003 1997 1000 Kč 2000 Kč

Součet se násobí 1,1.

Granty na Běhy Olympu

Žádosti podány.

Grant Prahy 7

Ještě nebyl vypsán.

4. Aktuální stav přípravy halové sezóny

Výbor projednal přípravu haly na závody zimního období. Systémy kamery a atletické kanceláře odzkouší pánové Smetana a Šimůnek.

Personální obsazování závodní kanceláře na závody pořádané v hale se průběžně řeší.

Martin Smetana informoval o přípravě Pražské a Republikové brožury.

Jindřich Linhart podal informaci o přípravě republikových mistrovství v hale (víceboje, žactvo).

5. Informace o výsledcích oponentury SpS

O oponentuře informoval Michal Krčmář. Oponentury pražských SpS proběhly v úterý 19. 11. 2019 na základě předložených materiálů Hodnocení činnosti SpS za roční tréninkový cyklus 2019/2020. Materiály byly schváleny bez problémů. ČAS dosud nezpracoval výsledná bodová hodnocení rozhodující o zařazení SpS do jednotlivých pásem.

I v oblasti SpS je zásadním problémem vysoký podíl nezávodících žáků (tzv. neaktivní atleti).

6. Příprava členské schůze

Michal Krčmář tlumočil návrhy TR (vyhlašování nejlepších závodníků ve všech kategoriích počínaje mladším žactvem, upravit program členské schůze tak, aby se vyhlášení mohli zúčastnit i nejmladší vyhlašovaní atleti).

Výbor rozhodl:

Členská schůze se bude konat ve čtvrtek 9. 1. 2020 od 18:00 na rotě s následujícím programem:

 1. Volba orgánů členské schůze (není volební čili sranda)
 2. Schválení programu
 3. Vyhlášení nejlepších závodníků
 4. Zpráva o činnosti a výhled do příštího roku
 5. Zpráva o hospodaření a výhled do příštího roku
 6. Diskuse
 7. Usnesení
 8. Konec

Pozvánka na členskou schůzi bude publikována na oddílových stránkách nejpozději 10. 12. 2019. Zajistí Michal Krčmář

7. Různé

Milan Kovář

jako vedoucí trenér sekce skoků SCM vede workshopy pro disciplíny skok daleký a trojskok (předpokládaný počet účastníků cca 5). Výbor souhlasí, aby se tyto workshopy konaly v prosinci v naší hale (středa 17:00 až 19:00).

V Praze 21. 11. 2019

……………………………………………

…………………………………………….

Michal Krčmář

Martin Smetana

zapisovatel

ověřovatel