Zápis z jednání VOA č. 1/2021

posted in: Výbor informuje | 0

Zápis z jednání výboru oddílu atletiky PSK Olymp Praha, z.s. č. 1/2021

Dne: 12. 1. 2021

Účastníci:

Členové výboru:

Miroslav Zahořák, Jindřich Linhart, Lenka Masná, Michal Krčmář

Hosté: Jan Pleschinger

Omluvili se: Martin Smetana, Jan Pleschinger

Program:

 1. Volba zapisovatele a ověřovatele zápis
 2. Aktuální situace oddílu s ohledem na COVID 19
 3. Výhled do sezóny 2021
 4. Výsledky hospodaření oddílu v roce 2020
 5. Příprava členské schůze oddílu (termín přesunut na 11. 2. 2021)
 6. Hodnocení činnosti trenéra Jana Pleschingera
 7. Různé

Průběh jednání:

 1. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu

Zvoleni Michal Krčmář (zapisovatel) a Jindřich Linhart (ověřovatel)

 1. Aktuální situace oddílu s ohledem na COVID 19

I přes zhoršení hygienické situace (PES 5) zůstal zachován systém vstupu do areálu pro členy oddílu podle stanoveného seznamu. Trvá i možnost pronájmu jiných stadionů pro tréninky našich atletů. Pronájem a jeho úhradu je nutno projednat se členy výboru M. Krčmářem a J. Linhartem

 1. Výhled do sezóny 2021

Dne 11. 1. 2021 byl na atletice.cz publikován materiál Organizace halové sezóny 2021, který definuje mítinky atletické halové sezóny, pro které bude ČAS žádat výjimky ze zákazu konání hromadných akcí. Z hlediska pořadatelství se našeho oddílu se týká:

 • zrušení HMČR žactva
 • pořádání HMČR mužů a žen ve vícebojích (13. a 14. 2. 2021) – ostatní kategorie jsou zrušeny
 • pořádání Halového mistrovství Čech kategorií dorostu a juniorů (27. a 28. 2. 2021) – součást dvoukolového HMČR těchto kategorií
 • pořádání Halové atletické ligy mužů a žen (termíny 23. 1., 9. 2., 26. 2. 2021)

ČAS zároveň zaslal na OLYMP CS žádost o možnost pořádání uvedených akcí.

Aktuálně nejsou známy parametry těchto soutěží (počty startujících, kritéria jejich výběru, omezení stran počtu osob na ploše atd.) stejně jako výsledky jednání.

Oddíl zahájil přípravy na organizační zabezpečení zmíněných akcí (odpovídá M. Zahořák, J. Linhart) a zároveň připraví seznamy atletů relevantních kategorií, u nichž je předpoklad účasti na zmíněných akcích (odpovídá M. Smetana, M. Krčmář). V okamžiku odsouhlasení uvedených akcí a oznámení jejich kvalifikačních kritérií vstoupí do jednání s vedením CS o umožnění halové přípravy na tyto akce pro členy oddílu uvedené na seznamu, kteří dosud přístup do haly nemají (odpovídá M. Zahořák, L. Masná).

Předpokládáme standardní průběh dráhové sezóny.

4. Výsledky hospodaření oddílu v roce 2020

Výbor projednal hospodářský výsledek oddílu k 31. 12. 2020 a jeho vývoj od posledního zasedání. Konstatoval, že rok 2020 skončil mírným přebytkem 96 tis. Kč, ač byla rozpočtována ztráta 535 tis. Kč. Rozdíl jde na vrub především snížení sportovních aktivit v době hygienických omezení na jaře a na podzim roku 2020. Podrobně se bude hospodářským výsledkům roku věnovat zpráva hospodáře oddílu na členské schůzi oddílu.

Aktuálně je zpracováván rozpočet pro rok 2021. Dle informace J. Linharta je již teď zřejmé, že vzhledem tvrdému omezení halové sezóny, bude výrazně zasažena příjmová stránka rozpočtu. Rozpočet bude představen na členské schůzi oddílu.

5. Příprava členské schůze oddílu

Termín členské schůze oddílu byl přesunut v důsledku hygienických omezení ze 7. 1. 2021 (termín stanoven usnesením členské schůze 2020) na 11. 2. 2021. V případě nutnosti bude i dále posunut.

Byli stanoveni autoři jednotlivých částí zprávy o činnosti a jejich přispívatelé. Členové trenérské rady byli vyzvání k návrhům nejlepších atletů oddílu v jednotlivých kategoriích.

Na původní termín členské schůze byl pozván a přislíbil účast ředitel CS pan Ing. Jiří Beran. Bude pozván i na náhradní termín.

Ceny, diplomy a občerstvení zajistí J. Linhart.

6. Hodnocení činnosti trenéra Jana Pleschingera

Pan J. Pleschinger omluvil svou neúčast na jednání aktuální hygienickou situací.

Aktuální příčinou pozvání J. Pleschingera byly hrubé nedostatky ve vedení soustředění jeho tréninkové skupiny konaného v Litomyšli ve dnech 18. až 25. 7. 2020. Chybným uváděním počtů stravovaných a ubytovaných účastníků soustředění způsobil oddílu škodu 10 338,- Kč. Tuto škodu uznal a řádně uhradil. Vedle toho nevyžadoval zaplacení dlužných částek účastníků soustředění, která vznikly chybným určením ceny, nebo jejím neuhrazením vůbec, ačkoliv výbor oddílu jasně stanovil, že všichni účastníci soustředění musí zaplatit soustředění předem. Za splnění odpovídá vedoucí trenér soustředění. Celková suma nedoplatků činila 15 090,- Kč. Tuto částku nevymáhal ani poté, co byl na schůzce s členy výboru M. Krčmářem a J. Linhartem seznámen se jmény dlužníků a strukturou jejich dluhu a slíbil zajistit doplacení.

Obecně vyplývají problémy v činnosti J. Pleschingera z jeho nedostatečného vnímání kompetencí spojených s výkonem funkce trenéra mládeže v celé jejich šíři a odpovědností z nich vyplývajících.

Pro zamezení vzniku podobných problémů do budoucnosti výbor oddílu požaduje, aby J. Pleschinger:

 • řádně zpracovával a předkládal plány soustředění v termínech stanovených na trenérské radě,
 • minimálně 10 dnů před termínem odjezdu předložil M. Krčmářovi závazný seznam všech účastníků soustředění,
 • zajistil, aby platby všech účastníků byly ke dni odjezdu připsány na účet Olympu (event. účastníci doložili platbu platebním příkazem) a neplatiči se nezúčastnili soustředění,
 • po obdržení faktury za soustředění ji bez prodlení předal hospodáři oddílu J. Linhartovi,
 • do 14 dní po ukončení soustředění předkládal M. Krčmářovi zprávu o průběhu soustředění,
 • aktivně zjišťoval nedoplatky oddílových příspěvků členů své tréninkové skupiny a zajišťoval jejich úhradu.

V případě neplnění těchto bodů si výbor vyhrazuje právo dalších kroků.

Trenérská smlouva J. Pleschingera bude uzavřena na částku a činnost shodnou s dříve platnou smlouvou. Platnost smlouvy bude stanovena na období 1. 1. až 30. 6. 2021.

7. Různé

a) Smlouva se Zdravým sportem

Zdravý sport, z.s. zaslal smlouvu na prohlídky žactva, je předána k podpisu prezidentu klubu.

b) Ukončení členství neplatičů

Většina dluhů byla uhrazena. Problémy:

Tobiáš Mikule 2012 (Pleschinger) – věc je v jednání. Maminka se vzpírá zaplatit celou částku. Mezitím byl hoch se souhlasem trenéra k 31. 12. 2020 vyřazen z evidence. Řešení – M. Krčmář informuje matku s tím, že, uhradí-li celý dluh do 31. 1. 2021, bude syn zařazen zpět.

Žofie Čechová 2011 (Pleschinger) – zaplaceno pouze 500 Kč. Matka informována v listopadu o dluhu 1 000 Kč. Nereagovala. Řešení – M. Krčmář informuje matku, pokud nebude dlužná částka uhrazena do 31. 1. 2021, bude dcera vyřazena z evidence členů oddílu.

……………………………………………

 

…………………………………………….

Michal Krčmář

 

Jindřich Linhart

zapisovatel

 

ověřovatel