Zápis z jednání VOA PSK Olymp Praha č. 7/2021

posted in: Výbor informuje | 0

Zápis z jednání výboru oddílu atletiky PSK Olymp Praha, z.s., č. 7/2021

Dne: 21. 12. 2021

Účastníci:

Členové výboru:

Miroslav Zahořák, Jindřich Linhart, Lenka Masná, Martin Smetana, Michal Krčmář

Hosté: Jiří Janoušek

Program:

 1. Volba zapisovatele a ověřovatele zápis
 2. Příprava volební členské schůze oddílu
 3. Aktuální covidová situace a halová sezóna 2022
 4. Bonusy do členských příspěvků žactva pro rok 2022
 5. Odměny trenérům za závodní aktivitu a výsledky svěřených atletů
 6. Výsledky oponentury SpS
 7. Výběrové řízení Trenér SCM
 8. Informace z trenérské rady 23. 11. 2021
 9. Různé
  • čipy (Jindra)
  • webová stránka
  • úprava přihlášky do oddílu

Průběh jednání:

1. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu

Zvoleni Michal Krčmář (zapisovatel) a Martin Smetana (ověřovatel)

Mimo program vystoupení Jiřího Janouška

Dotaz č. 1

Proč jsou svolávány schůze výboru v rozporu usnesením členské schůze ze dne ze dne 10. 1. 2019, které stanovilo čas začátku schůze výboru na 17:00?

Pan Janoušek byl informován, že tato část usnesení byla upravena jednou z následujících členských schůzích. (Doplněno do zápisu: Členská schůze 9. 1. 2020 stanoví konat schůze výboru v době, která umožní účast všech jeho členů.) Členové výboru konstatovali, že termín jejich schůzí je avizován vždy minimálně 7 dnů před jejím konáním a výbor je připraven upravit termín v případě požadavku člena oddílu, který chce se jednání zúčastnit.

Dotaz č. 2

Proč nejsou v rubrice Aktuálně publikovány zápisy z jednání výboru?

M. Krčmář odpověděl, že zápisy jsou publikována v rubrice Výbor informuje. (V následné kontrole bylo zjištěno, že chybí zápisy č. 4 a 6. Chyba byla napravena.)

Návrh

Pan Janoušek navrhl nepřihlašovat do extraligové soutěž družstva mužů a žen. Návrh zdůvodnil nízkým zájmem střediskových závodníků o reprezentaci oddílu, nízkou prestiží soutěže a vysokými náklady spojeným s účastí.

Po diskusi výbor rozhodl přihlásit obě družstva do extraligy s tím, že bude přehodnocena stimulace závodníků ve směru zvýšení efektivnosti a snížení finanční náročnosti účasti v této soutěži.

Žádost

Pan Janoušek požádal o kopii smlouvy, na základě které umožňuje Centrum sportu sportovní aktivity klubu PSK Olymp Praha, z.s. ve svém areálu (Smlouva o výpůjčce). Kopii smlouvy předá J. Linhart.

2. Příprava volební členské schůze oddílu

Výbor rozhodl, že se volební členská schůze oddílu uskuteční ve čtvrtek 27. ledna 2022 od 18:00 v budově roty s následujícím programem:

 1. Volba orgánů členské schůze
 2. Schválení programu
 3. Zpráva o hospodaření oddílu za uplynulý rok
 4. Zpráva o činnosti výboru oddílu v minulém volebním období a výhled do období příštího
 5. Návrh na úpravu členských příspěvků
 6. Volba členů výboru
 7. Diskuse
 8. Usnesení

Informaci o svolání členské schůze publikuje M. Krčmář neprodleně na oddílových webových stránkách.

3. Aktuální covidová situace a halová sezóna 2022

Oddíl se vyrovnal omezeními stanovenými pro vstup do areálu Centrem sportu. Oddíl bude hradit trenérům část nákladů spojených se stanovenou povinností mít negativní PCR test (maximálně 2 testy měsíčně za předpokladu vedení minimálně dvou tréninků týdně).

V halové sezóně 2022 byly přiděleny oddílu dvě halová mistrovství republiky (víceboje + chůze, žactvo) a troje přebory Prahy (M, Ž, J, D; starší žactvo; mladší žactvo). Všechny tyto akce jsou dvoudenní. Vedle toho se hlásí některé kraje o možnost uspořádat svá krajská mistrovství v hale Olympu.

Oddíl chce v hale zajistit dvoje veřejné závody dospělých (M, Ž, J, D) a troje veřejné závody žactva (starší a mladší). Termíny závodů a jejich pořad připraví členové výboru do 1. 1. 2022.

V propozicích závodů bude stanovena podmínka výhradně elektronických přihlášek. Nebudou připuštěny starty přípravek (tj. ročníků 2011 a mladších).

4. Bonusy do členských příspěvků žactva pro rok 2022

Bonusy 1 000 Kč za splnění minimálního počtu 6 závodů v RTC 2020-21 budou přiznány a započteny ve prospěch jejich členských příspěvků na rok 2022 žákům uvedeným v příloze tohoto zápisu. Z celkového počtu 36 dětí, které absolvovaly v RTC 2020-21 šest a více závodů, nejsou přiznány bonusy

 • Lindě Botkové a Marianě Kunclové (ročník 2010) ve sledovaném RTC byly v přípravce
 • Anně Marii Neštické a Haně Mikulášové (ročník 2006), k 1. 11. 2021 přestup do jiného oddílu.

Celkové bonusy činí 32 000,- Kč

5. Odměny trenérům za závodní aktivitu a výsledky svěřených atletů

Motivace trenérů žactva a starší přípravky

Cílová odměna pro trenéry ve výši 300 Kč za každého svěřence kategorií žactva a starší přípravky, který absolvoval v RTC 2020-21 minimálně 6 závodů připadá následujícím trenérům:

Celková částka cílových odměn činí 10 800 Kč. M. Krčmář bude informovat J. Linharta o způsobu rozdělení odměn v jednotlivých trenérských skupinách.

Motivace trenérů dorostu a juniorů

Cílová odměna činí 50% odměny svěřeného závodníka za zisk medaile na mistrovství republiky:

 • J. Šilhavý – Klonová, Neděla
 • M. Zahořák – E. Bendová
 • N. Goroškov – Ondrová
 • P. Habásko – Šplechtnová

6. Výsledky oponentury SpS

Oponentura se konala 23. 11. 2021. Předseda PAS Petr Šarapatka vznesl následující výhrady vůči činnosti SpS, resp. oddílu:

 • Ivan Zavřel byl vykazován jako trenér Olympu i Jeseniovy. (Není to problém, Zavřel trénoval na Olympu po většinu RTC, je evidován jako trenér Olympu, byl odměňován z prostředků oddílu nikoliv z grantu)
 • Z pohledu PAS 2021 prakticky nulová pořadatelská činnost – jeden z mála velkých stadionů, ale uvědomujeme si problematická úskalí s nařízením ministerstva vnitra, i tak PAS moc prosí o maximální vstřícnost s pořadatelstvím.
 • Nízká členská základna – a navazují 3 trenéři SCM – obrovská disproporce vzhledem k dalším pražským klubům (trenéři SCM procházejí individuální výběrovým řízením, výsledek odpovídá jejich kvalitě).

7. Výběrové řízení Trenér SCM

Materiál zpracuje M. Krčmář. Termín 31. 12. 2021

8. Informace z trenérské rady 23. 11. 2021

O jednání trenérské rady informoval M. Krčmář.

Systém hodnocení trenérů

Trenérská rada projednala navržený systém hodnocení trenérů, zpracovaný F. Litavským, P. Kudrnou, M. Harantou a M. Krčmářem a doporučuje ho výboru oddílu pro využívání.

Výbor oddílu akceptuje uvedený návrh.

Navýšení příspěvků

Trenérská rada doporučuje výboru oddílu předložit pro jednání členské schůze oddílu návrh na navýšení členských příspěvků o cca 30 % ve stávající struktuře, tj.

 • aktivní členové – dorost a starší 3 300,- Kč
 • přípravka a žactvo 4 600,- Kč, při ponechání bonusu 1 000,- Kč za aktivitu žactva (6 závodů v RTC)
 • funkcionáři oddílu 650,- Kč
 • neaktivní členové – dorost a starší 6 500,- Kč

Výbor oddílu souhlasí s návrhem a zařadí jej na program členské schůze (viz bod 2 tohoto zápisu).

Oddílové dresy

 • TR navrhuje zrušit příspěvek oddílu na nákup dresů atlety ve výši 50 % ceny.

Výbor s návrhem souhlasí

 • TR navrhuje výboru oddílu pronajmout prostory bývalého bistra U brány a využít je jako kancelář oddílových trenérů a bývalou kuchyňku jako sklad dresů.

Výbor návrh neschválil. Centrum sportu předpokládá obnovení činnosti bistra U brány. Pro uskladnění oddílových dresů bude vyčleněn prostor ve skladu v budově roty. Uvolnění dostatečného prostu a uskladnění dresů zajistí do konce ledna 2022 J. Linhart.

9. Různé

 • čipy

Centrum sportu připravuje systém umožňující vstup do areálu a do haly výhradně na základě individuálních čipů. (Byly již zakoupeny.) Oddíl odkoupí patřičné množství čipů pro členy a bude jim je vydávat proti záloze. Čip umožní vstup členovi na dobu jeho tréninku za předpokladu, že má uhrazeny členské příspěvky. Předpokládá se, že bude možno nahrát do čipu případné tréninkové výjimky ve vazbě na školní rozvrh apod.

 • webová stránka

Oddíl kontaktovala paní Klingenbergová, bývalá jeho členka, s nabídkou aktualizace webových stránek. Výbor pověřil M. Krčmáře jednáním o této aktualizaci a dlouhodobé správě stránek.

 • úprava přihlášky do oddílu

J. Linhart informoval výbor o problémech při přípravě přihlášky do grantu Můj oddíl. Problém spočíval v rozdílech mezi jmény členů uvedenými v databázi oddílu a v rejstříku občanů (druhá jména, chybná příjmení) a v neuvádění místa narození. Výbor rozhodl o inovaci přihlášek o tyto údaje a jejich doplnění i o jméno trenéra.

……………………………………………

…………………………………………….

Michal Krčmář

Martin Smetana

zapisovatel

ověřovatel

Příloha: Seznam žáků oddílu, kteří mají nárok na bonus 1 000,- Kč do příspěvků.

Příloha: Seznam žáků oddílu, kteří mají nárok na bonus 1 000,- Kč do příspěvků