Zápis z jednání VOA PSK Olymp Praha, z.s. č. 2/20

posted in: Výbor informuje | 0

Zápis z jednání výboru oddílu atletiky PSK Olymp Praha, z.s. č. 2/20

Dne: 30. 1. 2020

Účastníci:

Členové výboru:

Miroslav Zahořák, Jindřich Linhart, Lenka Masná, Michal Krčmář

Hosté: 0

Omluveni: Martin Smetana

Program:

 1. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
 2. Schválení přihlášek družstev oddílu do soutěží MPD 2020
 3. Rozpočet oddílu na rok 2020
 4. Trenéři mládeže – aktuální situace
 5. Olympijský festival – program atletiky
 6. Informace z Trenérské rady
 7. Různé

Průběh jednání:

1. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu

Zvoleni Michal Krčmář (zapisovatel) a Jindřich Linhart (ověřovatel)

2. Schválení přihlášek družstev oddílu do soutěží MPD 2020

Výbor oddílu na základě doporučení TR schvaluje přihlášení následujících družstev do MPD:

 • mladší žactvo Olymp A – vedoucí Zuzana Dvořáková,
 • mladší žactvo Olymp B – vedoucí Tereza Viplerová,
 • starší žactvo Olymp A – vedoucí Michal Krčmář,
 • starší žactvo Olymp B – vedoucí Jana Pavlíková,
 • dorostenky Olymp – vedoucí Naďa Koštovalová,
 • junioři Olymp – vedoucí Dana Sečkářová,
 • ženy Olymp B – vedoucí Mirek Fliegl.

Výbor zdůrazňuje nutnost aktivní komunikace s PAS při stanovování pořadatelství jednotlivých kol soutěží našemu oddílu tak, aby byly respektovány akce pořádané na stadionu MV ČR a Olymp CS. Zajistí: Martin Smetana a Jindřich Linhart.

3. Rozpočet oddílu na rok 2020

Miroslav Zahořák a Jindřich Linhart představili návrh rozpočtu oddílu atletiky, který bude zapracován do rozpočtu klubu na rok 2020. Návrh vychází z výsledků hospodaření oddílu v roce 2019 a jsou do něj zapracována předpokládaná specifika roku 2020.

Návrh rozpočtu byl výborem schválen.

4. Trenéři mládeže – aktuální situace

Výbor oddílu doporučil uzavřít Smlouvu o zajištění činnosti sportovního centra mládeže mezi Českým atletickým svazem a PSK Olymp Praha, z.s. s tím, že smluvními trenéry pracoviště SCM budou Dana Sečkářová a Naďa Koštovalová.

5. Olympijský festival – program atletiky

Výbor projednal dopis manažerky sportovního programu Olympijského festivalu, který se bude konat ve dnech 24. 7. až 9. 8. 2020 v areálu Olympu. Vzhledem k úkolům, které pro oddíl z uvedené akce vyplývají, se výbor rozhodl iniciovat schůzku s odpovědnými pracovníky Českého olympijského výboru. Schůzka se uskuteční dne 12. 2. 2020 v 9:30 v zasedací místnosti výboru.

6. informace z trenérské rady

Michal Krčmář podal informaci o jednání trenérské rady dne 20. 1. 2020.

 • TR projednala a výboru oddílu navrhla přihlášku družstev do MPD (viz bod 2 zápisu).
 • TR projednala Návrh koncepce práce s mládeží v oddílu.

Po zapracování výsledků jednání TR. bude Návrh předložen výboru.

7. Různé

Michal Krčmář informoval o požadavku Kolji Goroškova na zakoupení skokanských tyčí. Lenka Masná konstatovala, že tři tyče pro tuto skokanskou skupinu již byly objednány.

……………………………………………

…………………………………………….

Michal Krčmář

Jindřich Linhart

zapisovatel

ověřovatel