Zápis z jednání výboru oddílu 10. 12. 2019

posted in: Výbor informuje | 0

Zápis z jednání výboru oddílu atletiky PSK Olymp Praha, z.s.

Dne: 10. 12. 2019

Účastníci:

Členové výboru:

Jindřich Linhart, Lenka Masná, Michal Krčmář

Hosté:

Omluveni: Miroslav Zahořák (zaslal písemné stanovisko), Martin Smetana

Program:

  1. Volba zapisovatele a ověřovatele zápis
  2. Plnění rozpočtu 2019 – výhled do konce roku
  3. Příprava členské schůze oddílu 2020
  4. Příprava rozpočtu oddílu na rok 2020
  5. Koncepce práce z mládeží
  6. Rozšíření systému SCM – výběrové řízení
  7. Informace z jednání TR
  8. Různé

Průběh jednání:

1. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu

Zvoleni Michal Krčmář (zapisovatel) a Jindřich Linhart (ověřovatel)

2. Příprava členské schůze

Pozvánka na členskou schůzi vyvěšena

Michal Krčmář přednesl návrh trenérské rady mládeže na výběr nejlepších atletů v mládežnických kategoriích. Po diskusi výbor rozhodl odměnit následující atlety:

Kategorie Mužské kategorie Ženské kategorie
Mladší žáci Petr Zlesák Emma Preislerová
Starší žáci Richard Rozkydálek Viktorie Ondrová
Dorostenci Jaroslav Sedláček Barbora Šplechtnová
Junioři Filip Bartoněk Šárka Hájková
U23 Viktor Šinágl Nikola Bendová
Dospělí Jan Jirka Kristina Mäki
Veteráni

Miroslav Fliegl

Všechny referáty a podklady pro jednání, přednášené za vedení oddílu, musí být předloženy výboru nejpozději na jeho jednání v úterý 7. 1. 2020.

3. Plnění rozpočtu 2019 – výhled do konce roku

Rozpočet se vyvíjí příznivě. Členská schůze bude informována o předběžných výsledcích hospodaření oddílu za rok 2019. Definitivní výsledky budou následně publikovány na webu oddílu.

4. Příprava rozpočtu na rok 2020

Probíhá příprava rozpočtu na příští rok. Jindřich Linhart projedná možnost spolupráce v této oblasti s Pavlem Kudrnou.

Michal Krčmář doporučil do rozpočtu roku 2020 zahrnout částky na cílové odměny trenérů v souvislosti s dále uvedeným návrhem.

5. Koncepce práce s mládeží

Koncepce se zpracovává a bude předložena k diskusi trenérské radě mládeže a následně projednána ve výboru oddílu.

6. Rozšíření systému SCM – výběrové řízení

Byla zpracována přihláška do výběrového řízení na trenéry SCM. Oddíl doporučuje:

1. Danu Sečkářovou (sprinty a překážky)

2. Naděždu Koštovalovou (běhy).

Výbor oddílu v souladu s doporučením trenérské rady schválil předložení tohoto materiálu do výběrového řízení.

7. Informace z TR

Odměňování trenérů, jejichž trenérské smlouvy zní na počet tréninkových jednotek.

Trenérská rada projednala zjištěné nejasnosti a nepřesnosti ve vykazování počtů tréninkových jednotek a doporučuje provést úpravu v tom smyslu, že odměny budou vázány na počty tréninkových hodin. Odměna za tréninkovou hodinu bude činit 148 Kč.

Výbor oddílu se zmíněnou úpravou souhlasí a pověřuje Jindřicha Linharta jejím provedením.

Nákup materiálu

Výbor oddílu souhlasí s nákupem materiálu dle požadavku trenérské rady.

8. Různé

Michal Krčmář přednesl dva návrhy:

Návrh na trenérské odměny za výsledky v roce 2019

Odměny trenérů dorostu a mládeže – budou stanoveny na základě dosažených úspěchů oddílových závodníků na MČR a budou odvozeny od odměn vyplácených závodníkům.

Odměny trenérů žactva a přípravky – budou stanoveny podle počtu aktivních závodníků. Pojem aktivní závodní závodník je stanoven ve shodně s pravidly grantu Můj klub na 6 absolvovaných závodů v RTC. Za aktivního závodníka bude vyplacena odměna 500 Kč. Vzhledem k tomu, že v tréninkových skupinách Pleschinger a Krčmář nelze jednoznačně přiřadit závodníka k trenérovi, navrhuje se vyplatit průměrnou částku za skupinu, tzn. za skupiny Pleschinger – přípravka, Pleschinger – žactvo, Krčmář – žactvo). Dále budou vyplaceny odměny za aktivní žákovské svěřence trenérům Kervitcerovi, Goroškovovi a Kryštofovi.

Výbor oddílu s tímto návrhem souhlasí.

Návrh na úpravu žákovských členských příspěvku

Cílem je zainteresovat rodiče na aktivním přístupu dětí k atletice. Základem návrhu je zvýšení oddílových příspěvků žactva o 1 000 Kč ročně, tzn. na 3 500 Kč a zavedení bonusu za závodní aktivitu ve výši 1 000 Kč. Závodní aktivita znamená absolvování 6 a více závodů v RTC. Nárok na bonus se zjišťuje po uplynutí RTC a zúčtovává se ve prospěch příspěvků následujícího roku.

Výbor oddílu s návrhem souhlasí s tím, že úprava členských příspěvků žactva bude realizována od 1. 1. 2020.

Olympijský park

Jindřich Linhart informoval, že v době konání letních olympijských her od 24. 7. do 6. 8. 2020 bude v areálu Olympu vybudování olympijský park a areál bude pro tréninky uzavřen. Další podrobnosti jsou v jednání.

……………………………………………

…………………………………………….

Michal Krčmář

Jindřich Linhart

zapisovatel

ověřovatel