Zápis z jednání výboru č. 6/2020

posted in: Ostatní | 0

Zápis z jednání výboru oddílu atletiky PSK Olymp Praha, z.s. č. 6/2020

Dne: 30. 6. 2020

Účastníci:

Členové výboru:

Miroslav Zahořák, Jindřich Linhart, Lenka Masná, Martin Smetana, Michal Krčmář

Hosté: Jan Pleschinger

Program:

 1. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
 2. Informace o hospodářské situaci oddílu
 3. Koncepce práce s mládeží
 4. Plán letních soustředění a dotace na ně
 5. Nové trenérské smlouvy
 6. Informace z trenérské rady
 7. Různé

   

Průběh jednání:

 1. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu

Zvoleni Michal Krčmář (zapisovatel) a Martin Smetana (ověřovatel)

 1. Informace o hospodářské situaci oddílu

Jindřich Linhart informoval o vývoji příjmů a výdajů oddílu. Klubu byl přiznán Grant MČ Praha 7, na oddíl atletiky připadá 100 tis. Kč. Grant PAS dosud nepřidělován. Stále ještě někteří členové oddílu neuhradili příspěvky na rok 2020. Je potřeba, aby trenéři byli aktivnější vůči neplatičům.

 1. Koncepce práce s mládeží

Michal Krčmář Koncepci práce s mládeží (dále jen „koncepce“) uvedl s tím, že k jejímu zpracování se zavázal výbor na členské schůzi v září 2019. Koncepce byla zpracována a projednána trenérskou radou v lednu letošního roku. Vzhledem k časové tísni byla stažena z jednání VO v únoru 2020 a dostává se k projednání až nyní po odeznění aktuálních problémů spojených s Covid-19.

Po krátké diskusi byla koncepce výborem schválena.

 1. Plán letních soustředění a dotace na ně

Na léto je plánováno 9 soustředění skupin přípravky, žactva, dorostu a juniorů. Délka soustředění se pohybuje od 4 do 7 dnů (celkem 52), 185 mládežnických účastníků, 14 trenérů a jedna asistentka. Při oddílové dotaci 1000 Kč na sportovce a den + 100 % nákladů spojených s pobytem trenérů a 50 % nákladů asistentky, činí odhadované náklady oddílu 221 tis. Kč, které budou hrazeny především z grantů Prahy 7 a Můj klub. Odhad nezahrnuje náklady spojené s nájmy sportovišť, které též budou hrazeny z grantů či nákladů oddílu. Výbor oddílu schválil výdaje na soustředění v uvedené struktuře.

 1. Nové trenérské smlouvy

K datu 30. 6. 2020 končí některé trenérské smlouvy. Výbor oddílu rozhodl o uzavření nových smluv pro trenéry centra sportu, podílejících se na trénování oddílových závodníků: Dubnová Jevgenia, Habásko Petr, Svoboda Ludvík, Zahořák Miroslav, Šilhavý Josef, Goroškov Nikolaj.

Uzavření nový trenérských smluv s ostatními trenéry mládeže se předpokládá k 1. 9. 2020 v návaznosti na vyjasnění Grantu PAS a organizačních problémů v některých družstvech oddílu (viz dále).

 1. Informace z trenérské rady

Michal Krčmář informoval o jednání trenérské rady dne 23. 6. 2020. Na programu byla především příprava na soutěže družstev a plán letních soustředění. Významným momentem jednání TR bylo vystoupení Jana Pleschingera, který oznámil ukončení spolupráce s trenéry Matějem Harantou, Janou Pavlíkovou a Michalem Maxou. Řekl, že nehodlá dále předávat děti k tréninku těchto trenérů. Své rozhodnutí zdůvodnil nevhodnými tréninkovými metodami, které zmínění trenéři používají v tréninku staršího žactva a dorostu. Na jednání TR přítomní Matěj Haranta a Jana Pavlíková konstatovali, že s dětmi, které trénují, hodlají spolupracovat i nadále. Michal Krčmář požádal trenéry Pleschingera, Harantu a Pavlíkovou, aby do jednání výboru předali seznamy svých tréninkových skupin včetně jejich trenérské zabezpečení. To se dosud nestalo.

Na jednání výboru oddílu byl přítomen Jan Pleschinger, který pro členy výboru zopakoval své stanovisko z trenérské rady.

Výboru bylo předáno písemné stanovisko Matěje Haranty (viz příloha tohoto zápisu).

Výbor konstatuje, že řešení tohoto konfliktu musí vycházet z přijaté koncepce práce s mládeží, tak aby bylo přijatelné pro oddíl a zároveň odpovídalo potřebám dětí a mládeže trénujícím v těchto skupinách. Jednoznačným limitem je, že navržené řešení bude efektivní, tzn. nebude zvyšovat počty trenérů a náklady na ně a nebude zvyšovat požadavky na tréninkové kapacity. Zainteresovaní trenéři předloží svůj návrh na rozdělení tréninkových skupin Michalovi Krčmářovi k projednání v trenérské radě a výboru oddílu tak, aby výsledné řešení mohlo být promítnuto do nových trenérských smluv.

 1. Různé

Příprava halové sezóny

Předseda oddílu upozornil na problémy, které se třeba vyřešit pro hladký běh halové sezóny:

 • doplnění obsluhy časomíry o jednoho člověk (výběr, zaškolení)
 • výsledková tabule – požadavek ČAS na velké závody, výrazná investice (investor?)
 • intranet pro halu – vhodné službu nakoupit a provozovat za paušál
 • závodní kancelář je potřeba doplnit jedním počítačem – zajistí Martin Smetana
 • hledáme kustoda (pan Černý ze zdravotních důvodů končí)

Webové stránky oddílu

Oddíl dostal cenovou nabídku na redesign oddílových stránek od firmy Josef Polách. Nabídka vznikla na základě jednání Tomáše Linharta (administrátor webu Olympu), Michala Krčmáře a Josefa Polácha.

Výbor považuje aktualizaci stránek za potřebnou a pověřil Lenku Masnou a Martina Smetanu, aby ověřili další možnosti s cílem optimalizovat cenu aktualizace.

Možnost závodů na Olympu

Vzhledem k nedostatku závodů v prvé části dráhové sezóny, uspořádáme oddílové závody (termíny budou upřesněny):

 • srpen (některý ze dnů pondělí 24. 8. až čtvrtek 27. 8. – mládež, žactvo)
 • září
  • pětiboj mladšího žactva (v týdnu od 14. do 20. 9.m),
  • 60 m a 150 m + dálka (výška?) žactvo (v týdnu od 21. do 27. 9)

Trenérský kurz – proplacení

Milan Mikuláš požádal o proplacení 50 % účastnického poplatku na kurzu trenérů II. třídy. Výbor oddílu s proplacením souhlasí.

……………………………………………

 

…………………………………………….

Michal Krčmář

 

Martin Smetana

zapisovatel

 

ověřovatel