Zápis z jednání výboru OA PSK Olymp Praha č. 5/2021

posted in: Výbor informuje | 0

Zápis z jednání výboru oddílu atletiky PSK Olymp Praha, z.s. č. 5/2021

Dne: 13. 9. 2021

Účastníci:

Členové výboru:

Miroslav Zahořák, Jindřich Linhart, Lenka Masná, Martin Smetana, Michal Krčmář

Hosté: 0

Program:

 1. Volba zapisovatele a ověřovatele zápis
 2. Hospodaření oddílu k 31. 8. 2021
 3. Aktuální situace oddílu s ohledem na COVID 19
 4. Příprava členské schůze 2021
 5. Trenéři mládeže a jejich odměňování
 6. Halová sezóna
 7. Různé

Průběh jednání:

 1. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu

Zvoleni Michal Krčmář (zapisovatel) a Martin Smetana (ověřovatel)

 1. Hospodaření oddílu k datu 31. 8. 2021

Hospodář oddílu J. Linhart předložil přehled hospodaření oddílu k 31. 8. 2021.

V oblasti příjmů je rozpočet plněn na 88 %. Příznivě se vyvíjejí příjmy z členských příspěvků. V oblasti výdajů je dosud vyčerpáno pouze na 34 %.

Hospodář oddílu upozornil především na to, že zůstává nevybrána značná část bodného, stravného a cestovného. Vyzývá závodníky, aby si nárokové částky vybrali do 10. 10. 2021.

Letní soustředění byla prakticky již vyúčtována. Čeká se pouze na fakturu za pronájmy stadionu v Litomyšli. Loňské problémy se neopakovaly.

 1. Aktuální situace oddílu s ohledem na COVID 19

Výbor projednal aktuální situaci, která umožňuje sportovní přípravu všech členů. Zároveň upozorňuje na nutnost pružné reakce na možný budoucí vývoj situace.

 1. Příprava členské schůze

Po mnoha nezbytných odkladech svolá předseda oddílu členskou schůzi oddílu na čtvrtek 21. října 2021 od 18:00 s následujícím programem:

 1. Volba orgánů členské schůze
 2. Schválení programu
 3. Vyhlášení nejlepších závodníků oddílu 2020 a rok 2021
 4. Zpráva o činnosti oddílu v roce 2020 a uplynulém období roku 2021
 5. Diskuse
 6. Usnesení

M. Krčmář neprodleně zveřejní pozvánku na členskou schůzi na webových stránkách oddílu.

 1. Trenéři mládeže a jejich odměňování

M. Krčmář seznámil výbor se stavem prací na systému hodnocení trenérů (zpracovávají Litavský, Haranta, Kudrna, Krčmář).

Trenérskou činnost končil Ivan Zavřel (přípravka 2), činnost přerušuje Tereza Viplerová (žactvo B).

Novým trenérem přípravky 2 se stává Tomáš Hahn (aktuálně jedná o uznání licence T3).

Výbor projednal dopis J. Pleschingera, zaslaný některým členům výboru dne 13. 9. 2021. J. Pleschinger požaduje navýšení počtu trenérů přípravky 1 na šest a navýšení počtu trenérů žactva B o jednoho. Zároveň požaduje zajištění tréninkových kapacit pro přípravku 1 na úterý a čtvrtek v nafukovací hale.

Výbor konstatuje nutnost podřídit počty nově přijímaných členů kapacitám prostorovým a trenérským. Zároveň považuje za samozřejmé, že trenéři trénují po sobě následující skupiny. Odměny trenérů přípravky budou stanovovány na základě odtrénovaných hodin při respektování skutečné délky tréninku.

M. Krčmář upozornil na důležitost dostatečných prostorových kapacit pro pondělní, středeční a páteční tréninky, kdy trénují dvě skupiny žactva, jedna přípravka a všechna družstva dorostu a juniorů.

Situaci s panem Pleschingerem projedná předseda oddílu.

Hospodář oddílu J. Linhart upozornil na aktuálnost uzavření nových trenérských smluv s trenéry odměňovanými za grantu PAS.

M. Krčmář doporučil uzavření trenérských smluv v intencích předchozího období s jejich případnými úpravami po dokončení a schválení systému hodnocení trenérů.

 1. Halová sezóna

M. Smetana informoval o organizaci veřejných halových závodů pořádaných naším oddílem:

 • na všechny závody budou elektronické přihlášky přes internet se standardní uzávěrkou v 24:00 hod. dne předcházejícího závodům,
 • v den závodů bude na místě omezených počet přihlašovacích lístků,
 • startovné ve výši 100 Kč/disciplína pro všechny kategorie se bude platit v hotovosti na místě.

J. Linhart informoval o již známých prosincových akcích a hale Olympu. Budou to:

 • 4. 12. 2021 – Mikulášská hala
 • 6. 12. 2021 – Mezikrajové utkání staršího žactva
 1. Různé

M. Krčmář seznámil výbor s připravovanými oddílovými závody:

 • 20. 10. – pětiboj mladšího žactva,
 • 22. 10. – oddílové závody (60 m, 100 m, 200 m, 800 m).

Výbor s uspořádáním obou závodů vyjádřil souhlas.

……………………………………………

 

…………………………………………….

Michal Krčmář

 

Martin Smetana

zapisovatel

 

ověřovatel