Zápis z jednání výboru oddílu atletiky PSK Olymp Praha, z.s. č. 4/2021

posted in: Výbor informuje | 0

Zápis z jednání výboru oddílu atletiky PSK Olymp Praha, z.s. č. 4/2021

Dne: 1. 7. 2021

Účastníci:

Členové výboru:

Miroslav Zahořák, Jindřich Linhart, Lenka Masná, Michal Krčmář

Hosté: Naďa Koštovalová

Omluveni: Martin Smetana

Program:

  1. Volba zapisovatele a ověřovatele zápis
  2. Olympijský festival
  3. Úspěšnost v jarní sezóně
  4. Trenérské smlouvy
  5. Různé

Průběh jednání:

1. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu

Zvoleni Michal Krčmář (zapisovatel) a Jindřich Linhart (ověřovatel)

2. Olympijský festival

Spoluúčast oddílu atletiky na Olympijském festivalu koordinuje Naďa Koštovalová. Oddíl zajistí první týden festivalu (od 23. 7. do 31. 7.), druhá část festivalu je v péči ČAS (Petr Dubský).

Výbor oddílu zdůraznil nutnost uzavření smlouvy mezi OV a klubem, ve které bude řešen příspěvek OV oddílu a odpovědnost za užívaný majetek a bezpečnost návštěvníků.

Každý den se předpokládají dva atletické bloky. Každý z nich bude zajišťován třemi atlety (Olymp) a čtyřmi pomocníky (OV). Odměny atletům 700 Kč za jeden blog budou hrazeny z rozpočtu oddílu. Z rozpočtu oddílu bude uhrazena i odměna koordinátorce akce. Stravování bude hrazeno z příspěvku OV.

Naďa Koštovalová předložila aktuální stav zajištění akce:

Možnost zajištění elektrické časomíry na den 27. 7. projedná Jindřich Linhart s Petrem Šimůnkem.

Je třeba zajistit zapůjčení dvou stanů z ČAS, jako zázemí pro pořadatele z oddílu.

S Tomášem Linhartem je nutno projednat vstup do areálu pro pořadatele z oddílu.

Schůzka se zástupcem OV se bude konat v pondělí 12. 7. 2021 v 9:00.

3. Úspěšnost oddílu v jarní části dráhové sezóny

Výrazných úspěchů dosáhly atleti oddílu na MČR dospělých i na MČR dorostu a dorostu. Také družstva prošla jarní částí soutěže úspěšně.

4. Trenérské smlouvy

K 30. 6. 2021 skončily trenérské smlouvy hrazené z grantu PAS.

M. Krčmář informoval o iniciativě trenérské rady oddílu vypracovat systém optimalizace těchto smluv. Pánové Pavel Kudrna, Filip Litavský, Matěj Haranta a Michal Krčmář již zpracovávají své návrhy. M. K. zajistí koordinační jejich koordinační schůzku, aby bylo možno vytvořit výsledný materiál, na jehož základě budou uzavírány trenérské smlouvy od 1. 9. 2021.

5. Různé

Jindřich Linhart informoval o

  • schválení grantu MČ Praha 7 (schválená částka bude rozdělena mezi oddíl atletiky a zápasu)
  • dopravní omezení v okolí Olympu v souvislosti tenisovým turnajem na kurtech Sparty (oddíloví trenéři byli informováni)

Výbor

  • souhlasí s přijetím nového člena Milana Mikundy a s výsledkem jeho jednání s Jindřichem Linhartem. Pan Mikunda nebude placen oddílem jako trenér (místo trenéra vrhů je obsazeno). Bude jednorázově odměňován na základě úspěchů jeho svěřenců.
  • v souvislosti s uzavřením centrální posilovny pro členy oddílu, souhlasí s úhradou vstupu členů družstva Filipa Litavského do veřejné posilovny. Filip Litavský zajistí efektivnost uvedených nákladů.

……………………………………………

…………………………………………….

Michal Krčmář

Jindřich Linhart

zapisovatel

ověřovatel