Zápis z jednání výboru OA PSK Olymp Praha, z.s. č. 5/2020

posted in: Výbor informuje | 0

Zápis z jednání výboru oddílu atletiky PSK Olymp Praha, z.s. č. 5/2020

Dne: 11. 5. 2020

Účastníci:

Členové výboru:

Miroslav Zahořák, Jindřich Linhart, Lenka Masná, Martin Smetana, Michal Krčmář

Hosté: Tomáš Linhart

Program:

 1. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
 2. Aktuální situace v souvislosti s COVID 19
 3. Rozdělení tréninkových kapacit od 18. 5. 2020
 4. Problematika členských příspěvků
 5. Možnosti pořádání závodů
 6. Hospodářská situace oddílu
 7. Různé

Průběh jednání:

Jednání výboru řídil předseda oddílu Miroslav Zahořák.

1. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu

Zvoleni Michal Krčmář (zapisovatel) a Martin Smetana (ověřovatel)

2. Aktuální situace v souvislosti s COVID 19

Tomáš Linhart informoval o podmínkách provozu areálu počínaje 18. 5. 2020. Především zdůraznil:

 • Areál bude otevřen pro členy oddílů klubu PSK Olymp Praha, z.s., policisty, pracovníky MV apod. (shodně se strukturou návštěvníků před koronavirem),
 • Sportovci CS budou odděleni od ostatních sportujících, znamená to, že bude vyhrazena doba výlučně pro tréninky sportovců CS a doba pro sportování ostatních. Ti budou moci sportovat ve všední dny od 15:00, o víkendech od 9:00.
 • Areál je rozdělen na jednotlivá sportoviště (stadion, tenisové kurty, posilovna …), pro každé sportoviště platí limit 100 lidí
 • Toalety budou v provozu, šatny budou uzavřeny.
 • V rámci hygienických opatření je nařízena dezinfekce použitého náčiní a nářadí. Na vybraných místech bude připravena dezinfekce a papírové ručníky.

3. Rozdělení tréninkových kapacit od 18. 5. 2020

Michal Krčmář předložil souhrn požadavků na rozdělení tréninkových kapacit. Výbor konstatoval, že souhrn požadavků nepřekračuje stanovené limity počtu osob. V některých případech zasahuje mimo oblast vyhrazenou pro tréninky členů oddílu. Souhrn bude dopracován a ve své výsledné formě bude přílohou tohoto zápisu.

Výbor dále upozorňuje, že stanovené časy tréninků platí pro vstup a odchod z areálu, tzn. v areálu se nebudou současně nacházet děti (sportovci), které přicházejí na trénink a odcházejí z tréninku.

Výbor stanovuje:

 • po dobu omezení počtu sportujících je rodičům, doprovázejícím děti na tréninky, vstup do areálu zakázán
 • za dodržování stanovených časů tréninku včetně vstupu a odchodu z areálu odpovídá trenér
 • za dodržování hygienických nařízení včetně následné dezinfekce použitého nářadí a náčiní odpovídá trenér

4. Problematika členských příspěvků

Současná krize způsobená nemocí COVID 19 vede některé členy oddílu k požadavkům na vrácení části členských příspěvků z důvodů nerealizovaných tréninků a má i negativní dopad na úhrady těchto příspěvků. Výbor oddílu upozorňuje, že členské příspěvky jsou poplatky vyplývající z členství ve spolku PSK Olymp Praha, z.s. a jeho atletickém oddílu a nemají tak vztah počtu tréninků ať již realizovaných či nerealizovaných. Dle stanov spolku je povinností člena řádně a včas platit členský příspěvek (čl. 6, odst. 1), písm. f)).

Výbor oddílu nicméně považuje vzhledem k omezením činnosti oddílu za legitimní úvahy o přechodném snížení členských příspěvků. K takovému kroku je však kompetentní pouze členská schůze oddílu, která je též vhodnou platformou pro diskusi o této problematice. Výbor oddílu zařadí odpovídající bod na program členské schůze, jejíž termín konání je stanoven na leden 2021.

Tyto úvahy však nijak nezpochybňují povinnost členů řádně a včas uhradit členské příspěvky na rok 2020. Z tohoto důvodu výbor oddílu vyzývá dlužníky k bezodkladnému uhrazení členských příspěvků v plné výši a tím ke splnění povinností člena oddílu.

5. Možnosti pořádání závodů

Výbor oddílu projednal problematiku pořádání závodů na stadionu Olympu vzhledem ke stavbě bobového trenažéru. Výbor doporučuje uspořádání závodu ve vrhu koulí mužských a ženských kategorií za podmínky, že závod bude uzavřený, soutěžit budou pouze členové Olympu.

6. Aktuální hospodářská situace oddílu

Hospodář oddílu Jindřich Linhart informoval o aktuálním hospodaření. Zásadním problémem je výběr členských příspěvků. Ačkoliv termín pro úhradu příspěvků již proběhl, bylo dosud vybráno pouze 494 750 Kč. Pro srovnání – za rok 2019 byly vybrány členské příspěvky v hodnotě 1 099 550 Kč. Dalším negativem je, že oddíl dosud neobdržel úhradu za pořádání závodu Běchovice 2019.

Příznivou zprávou naopak je potvrzení grantu Můj klub pro rok 2020, ze kterého na oddíl připadá 596 200 Kč.

Aktuálně byla podána žádost o grant Prahy 7 v celkové částce 300 tis. Kč.

Rizikově se jeví Grand PAS, ze kterého je financována výrazná část trenérských odměn. Platnost minulého grantu končí 30. 6. 2020.

7. Různé

Martin Smetana informoval, že zpracoval oddílové tabulky za rok 2019. Tabulky budou publikovány na webových stránkách oddílu.

 

 

……………………………………………

 

…………………………………………….

Michal Krčmář

 

Martin Smetana

zapisovatel

 

ověřovatel

 

Příloha: Rozdělení tréninkových kapacit oddílu atletiky po 18. 5. 2020