Zápis z jednání výboru oddílu atletiky PSK Olymp Praha, z.s. č. 8/2020

posted in: Výbor informuje | 0

Dne: 24. 11. 2020

Účastníci:

Členové výboru:

Miroslav Zahořák, Jindřich Linhart, Lenka Masná, Martin Smetana, Michal Krčmář

Hosté: 0

Program:

 1. Volba zapisovatele a ověřovatele zápis
 2. Aktuální situace oddílu s ohledem na COVID 19
 3. Hospodářské výsledky oddílu 1. 1. až 18. 11. 2020
 4. Výhled do halové sezóny 2021
 5. Příprava výroční členské schůze oddílu (termín 7. 1. 2021)
 6. Vyhodnocení motivačních stimulů pro žactvo a trenéry mládeže za rok 2020
 7. Informace o oponentuře SpS
 8. Působnost členů oddílu ve Sdružení závodů Běchovice
 9. Různé

 

Průběh jednání:

1. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu

Zvoleni Michal Krčmář (zapisovatel) a Martin Smetana (ověřovatel)

2. Aktuální situace oddílu s ohledem na COVID 19

Omezení sportovních aktivit v areálu Stromovka vychází z nařízení vlády v rámci jednotlivých stupňů Protiepidemického systému (PES) ve specifikaci hlavního hygienika MV ČR.

Jednotlivé tréninkové skupiny atletů oddílu trénují dle možností aktuálně mimo areál. V momentu, kdy to bude možné, zahájíme tréninky i v areálu a následně i v uzavřených prostorách. Aktuálně je již zprovozněno osvětlení dráhy.

3. Hospodářské výsledky oddílu 1. 1. až 18. 11. 2020

Jindřich Linhart představil hospodářské výsledky oddílu za období od 1. 1. 2020 do 18. 11. 2020. Na výsledcích se projevuje omezení sportovních akcí v důsledku epidemie Covid-19, a to jak na straně příjmů, tak i výdajů.

Oproti rozpočtu je zřejmý propad ve výběru členských příspěvků.

Do konce roku je potřeba se soustředit na řádné dočerpání grantových prostředků určených na tento rok.

4. Výhled do halové sezóny 2021

Oddíl se standardně připravuje na pořádání halových závodů tak, aby byl připraven je spustit v momentu uvolnění karantény. Při omezených počtech účastníků předpokládáme realizaci oddílových závodů a závodů ve formátu Olymp + zvaní.

Je nutno dořešit internet v hale.

U veřejných závodů bude stanoveno startovné pro závodníky na 100 Kč za start.

Žádosti krajských svazů o uspořádání jejich přeborů v hale Olympu je třeba podávat písemně jako žádost adresovanou oddílu atletiky o uspořádání přeboru pro daný kraj.

Uspořádání přeborů Prahy závisí na požadavcích PAS a nalezení vhodných termínů.

5. Příprava volební členské schůze oddílu (termín 7. 1. 2021)

Na základě usnesení výroční členské schůze oddílu ze dne 9. 2. 2020 se příští členská schůze bude konat ve čtvrtek 7. 1. 2021. Výbor oddílu schválil program v následujícím znění:

 1. Volba orgánů členské schůze
 2. Schválení programu
 3. Vyhlášení nejlepších závodníků oddílu
 4. Zpráva o činnosti oddílu v roce 2020 a výhled do roku 2021
 5. Diskuse
 6. Usnesení

Výbor oddílu považuje vhodně, vzhledem k aktuální situaci, pozvat na jednání členské schůze ředitele OLMP CSMV Ing. Jiřího Berana. Účast s panem ředitelem projednají Míra Zahořák a Lenka Masná. V případě účasti pana ředitele, bude program schůze upraven.

Oznámení o svolání členské schůze zveřejní na oficiálních stránkách oddílu v termínu určeném stanovami klubu Michal Krčmář.

6. Vyhodnocení motivačních stimulů pro žactvo a trenéry mládeže za rok 2020

Motivace mládeže a trenérů mládeže vychází z Koncepce práce s mládeží a úpravy členských příspěvků žactva schválena členskou schůzí oddílu 9. 1. 2020.

Výbor oddílu schválil následující bonusy a odměny:

Motivace žactva

Bonusy 1 000 Kč za splnění minimálního počtu 6 závodů v RTC 2019-20 budou přiznány a započteny ve prospěch jejich členských příspěvků na rok 2021 žákům uvedeným v příloze tohoto zápisu.

Zveřejnění tohoto seznamu na oficiálních stránkách oddílu zajistí Michal Krčmář

Motivace trenérů žactva a starší přípravky

Cílová odměna pro trenéry ve výši 300 Kč za každého svěřence kategorií žactva a starší přípravky, který absolvoval v RTC 2019-20 minimálně 6 závodů připadá následujícím trenérům:

 

 

Trenér

počet

Prémie

Celkem

N. Goroškov

1

300

300

Trenérská skupina J. Pavlíkové

3

300

900

J. Kervitcer

1

300

300

Trenérská skupina M. Krčmáře

27

300

8 100

J. Kryštof

2

300

600

F. Litavský

1

300

300

Trenérská skupina J. Pleschingera

16

300

4 800

 

Celková částka cílových odměn činí 15 300 Kč.

Motivace trenérů dorostu a juniorů

Cílová odměna činí 50% odměny svěřeného závodníka za zisk medaile na mistrovství republiky:

 • P. Habásko – Šplechtnová,
 • L. Svoboda – Pechar, Wijas,
 • D. Sečkářová – Vítů, Bolardt, Jech,
 • G. Dubnová – Rybák,
 • J. Šilhavý – Klonová,
 • M. Zahořák – E. Bendová

Výplatu odměn zajistí Jindřich Linhart.

7. Informace o oponentuře SpS a SCM

Michal Krčmář informoval výbor o on-line oponentuře SpS a trenérů SCM, která proběhla dne 12. 11. 2020. Oponentury se zúčastnili za Olymp Michal Krčmář a Naďa Koštovalová. Dana Sečkářová byla omluvena. Jednání proběhlo úspěšně.

8. Působnost členů oddílu ve Sdružení závodů Běchovice

Výbor oddílu projednal a schválil prodloužení činnosti zástupců oddílu ve výkonném výboru Sdružení závodů Běchovice Jindřicha Linharta, Miroslava Zahořáka a Josefa Šaman s tím, že v případě Jindřicha Linharta výbor doporučuje jeho další působení ve funkci místopředsedy.

9. Různé

a) Zdravotní prohlídky pro SpS

Výbor oddílu schválil uzavření nové smlouvy se společností Zdravý sport, z.s. Cílem smlouvy je zajištění ročních zdravotních prohlídek pro členy SpS v kategorií žactva, kterým bude cena prohlídky (700 Kč) dotována oddílem částkou 400 Kč.

b) Vyúčtování soustředění žactva Litomyšl – červenec 2020

Michal Krčmář a Jindřich Linhart informovali výbor o svém jednání v uvedené věci s Janem Pleschingerem (vedoucí soustředění) a Terezou Viplerovou. Jednání proběhlo 11. 11. 2020 a týkalo se finanční ztráty vzniklé na této akci.

Výbor se rozhodl pozvat Jana Pleschingera na své příští jednání, které se bude konat 22. 12. 2020 od 13:00 v zasedací místnosti oddílu.

c) Inventarizace mládeže

Jindřich Linhart a Michal Krčmář informovali výbor o proběhlé inventarizaci atletů z kategorie mládeže k začátku nového RTC, tj. k 1. 11. 2020. Výsledky jsou uvedeny v následující tabulce (zahrnuti jsou pouze členové s uhrazenými členskými příspěvky).

d) Přestupy

Výbor projednal a schválil přestupy do oddílu i z oddílu včetně částek výchovného. Zdůraznil nutnost vyrovnání všech závazků přestupujících atletů vůči oddílu.

e) Rekonstrukce letních šaten

Aktuálně byla zahájena rekonstrukce letní šaten – sprch. Rekonstrukce má být ukončena do konce letošního roku. Není nutno vyklízet skříňky.

 

 

……………………………………………

 

…………………………………………….

Michal Krčmář

 

Martin Smetana

zapisovatel

 

ověřovatel

 

Příloha: Přehled bonusů za aktivitu – žactvo 2020