Zápis z jednání výboru oddílu atletiky ze dne 26. 4. 2021

posted in: Výbor informuje | 0

Zápis z jednání výboru oddílu atletiky PSK Olymp Praha, z.s. č. 2/2021

Dne: 26. 4. 2021

Účastníci:

Členové výboru:

Miroslav Zahořák, Jindřich Linhart, Lenka Masná, Martin Smetana, Michal Krčmář

Hosté: 0

Omluveni: 0

Program:

 1. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
 2. Hospodaření oddílu k aktuálnímu datu
 3. Proplácení PCR testů
 4. Nábor nových členů
 5. Podmínky stimulace žactva na počet závodů
 6. Soustředění mládeže
 7. Vstup na stadion
 8. Olympijský park

Průběh jednání:

 1. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu

Zvoleni Michal Krčmář (zapisovatel) a Martin Smetana (ověřovatel)

 1. Hospodaření oddílu ke dni 26. 4. 2021

Hospodář oddílu Jindřich Linhart seznámil výbor s realizací rozpočtu pro rok 2021. Hospodářské výsledky jsou výrazně ovlivněny omezeními vyplývajícími z protiepidemických opatření.

V oblasti příjmů zcela vypadly rozpočtované příjmy z pořádání halových závodů a soutěží, uhrazené členské příspěvky nedosahují ani 40 % částky rozpočtované. Příjmy z dotací a grantů činí 2 000 134 Kč, což je 82,5 % očekávané částky. Celkové příjmy k dnešnímu dni ve výši 2 157 644 Kč činí 48,9 % příjmů očekáváných za celý rok.

Také v celkových výdajích se projevuje omezení sportovních aktivit. Výdaje dosahují částky 910 797 Kč, to je 17,5 % rozpočtovaných výdajů na celý rok.

 1. Proplácení PCR testů

Výbor oddílu rozhodl, že oddíl proplatí cenu PCR testů, spojených se startem na závodech, členům oddílu takto:

 • základní poplatek za test (tzn. bez expresních příplatků),
 • náklady až na 4 závody členům, kteří splní limity pro účast na vrcholných soutěžích světové a evropské úrovně.
 1. Nábor nových členů

Výbor potvrzuje platnost stávajících podmínek pro přijímání nových členů oddílu, tj.:

 • členové, kteří vstoupí do oddílu mezi 1. 1. a 31. 8. běžného roku hradí členské příspěvky v plném rozsahu,
 • členové, kteří vstoupí do oddílu v období od 1. 9. do 31. 12. běžného roku hradí členské příspěvky
  • přípravka 1 500 Kč,
  • ostatní 1 000 Kč.
 1. Příspěvková stimulace žactva

V souladu s usnesením členské schůze oddílu z loňského roku je uplatňována stimulace závodní aktivity žákovských členů oddílu. Podmínkou pro získání bonusu 1 000 Kč je absolvování minimálně 6 závodů v ročním tréninkovém cyklu. Při současném zákazu pořádání atletických závodů, se podmínky získání bonusu stává náročnější než v letech předchozích. Vzhledem k tomu, že tento bonus je navázán na podmínky poskytování grantu NSA Můj klub (grantová kalkulačka), doporučuje výbor podmínky bonusu vázat na podmínky poskytování tohoto grantu. Doporučení bude předloženo členské schůzi.

 1. Soustředěné mládeže

Vzhledem k aktuální situaci v hrazení členských příspěvků a vzhledem ke zkušenostem s úhradami za soustředění některých účastníků v předchozích letech výbor upozorňuje, že účast na soustředění je možná pouze pro členy, kteří plní veškeré své členské povinnosti (především úhradu členských příspěvků v plné výši) a včas (tj. prokazatelně před zahájením soustředění) uhradili cenu soustředění. Vedoucí tréninkové skupiny plně zodpovídá za to, že se soustředění nezúčastní nikdo, kdo nesplňuje uvedená kritéria.

Výbor připomíná, že v případě plánovaných zkrácení soustředění jejich účastníků (pozdější příjezd, dřívější odjezd) vedoucí tréninkové skupiny stanoví účastníkovi individuální cenu, která bude vycházet z těchto skutečností. Vratky zaplacených částek povolí výbor pouze ve výjimečných případech. Důvodem tohoto opatření jsou náklady spojené s bankovními operacemi účtovanými klubem oddílu.

 1. Vstup na stadion

V pondělí 26. 4. 2021 rozhodl ředitel CS OLYMP o umožnění vstupu členů PSK Olymp Praha, z.s. do areálu centra sportu za těchto podmínek:

 • vstup bude umožněn v době od 15:00 (o víkendu 14:00) do 19:00 hod.,
 • v areálu mohou současně trénovat 4 skupiny o maximálním počtu 12 sportovců (po dohodě s ostatními oddíly upřesněno pro členy oddílu atletiky 4 x 10), trenéři nejsou zahrnováni do tohoto počtu,
 • skupiny budou trénovat odděleně
 • trénink je povolen pouze ve venkovních prostorách (vnitřní prostory zůstávají i nadále uzavřeny)
 • WC jsou k použití ve víceúčelové hale
 • všichni členové tréninkové skupiny včetně trenéra budou prokazatelně negativně otestování minimálně antigenním testem. Tuto skutečnost stvrdí trenér skupiny čestným prohlášením ne starším než sedm dnů.

Výbor ukládá Michalovi Krčmářovi, aby neprodleně informoval trenéry mládeže o této skutečnosti, zpracoval harmonogram užívání stadionu a poskytl trenérům text čestného prohlášení.

Stanovené podmínky sportování v areálu neumožňují tréninky přípravky, a proto tyto tréninkové skupiny do harmonogramu zahrnuty nebudou.

 1. Olympijský park

Český olympijský výbor opět plánuje zřídit na Olympu olympijský park v době konání OH. Na středu 5. 5. 2021 je plánováno setkání pracovníků ČOV se členy výboru oddílu. Předpokládají se atletické disciplíny v rozsahu stanoveném pro loňský (zrušený) olympijský park, tj. sprint, skok daleký, běh na 1 000 m.

……………………………………………

 

…………………………………………….

Michal Krčmář

 

Martin Smetana

zapisovatel

 

ověřovatel